NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

Dopis Ministru Snežani Malović
24.11.2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, odbio je da potpiše Poseban kolektivni ugovor za drĹľavne organe ( PKU ), iz više razloga. Jedan i osnov- ni razlog jeste što PKU nije uskladjen sa Zakonom o radu republike Srbije i sa Opštim kole- ktivnim ugovorom, čije je prošireno dejstvo usvojeno na Socijalno ekonomskom savetu. U članu 10. st. 1. Zakona o radu Republike Srbije, jasno je data pravna kvalifikacija odnosa opšteg i posebnog kolektivnog ugovora, - Posebnim kolektivnim ugovorom ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrdjenih Opštim kolektivnim ugovorom. Pošto PKU po svim procenama sadrĹľi manja prava i nepovoljnije uslove rada, od prava i uslova utvrdjenim Zakonom o radu Republike Srbije, i Opštim kolektivnim ugovo- rom, to nije ni trebalo biti potpisan od strane sindikata. SOPOS je ovim činom samo ukazao na to da nake odredbe PKU nisu uskladjene sa za konom i da je samim tim PKU nezakonit, ( procena mnogih pravnika ). Da li u potpisivanju PKU stoje i interesi Ministarstva pravde? SOPOS u ovom trenutku nezna, ali informacije koje SOPOS dobija od sindikata koji je potpisao PKU, nedvosmisleno tvrde da je SOPOS kaĹľnjen zbog nepotpisivanja PKU, isključenjem, iz daljih pregovora. SOPOS u ove informaci- je neće da veruje, ali mnoge okolnosti govore da u tome ima istine. Na primer. U sklopu reforme pravosudja, usvaja se set zakona o pravosudju, kao i izmena i dopuna Zakona o drĹľavnim sluĹľbenicima, a da većinski reprezentativan sindikat SOPOS u sve to nije uključen. I neće biti, kako kaĹľe predsednica Sindikata zaposlenih u pravosudju, ( šireći tu priču po Beogradu ), jer ona navodno ima glavnu reč u odlučivanju ko će biti pozvan, a ko ne, u Ministarstvo pravde na pregovore. Obzirom da Ministar pravde Republike Srbije, SneĹľana Malović, uvaĹľavajući sve njene protokolarne obaveze, ni posle pet meseci niji izdvojila vremena ni osetila potrebu da razgo- vara sa većinskim reprezentativnim sindikatom u pravosudju, SOPOS-om, baca senku sum- nje, da u izjavi predsednice Sindikata zaposlenih u prvosudju, ima dosta istine. SOPOS proverava i plasirane izjave predsednice sindikata zaposlenih, Slavice Ĺ˝ivanović, da je ona potpisala PKU i ako nije uskladjen sa zakonom, posle dogovora sa Ministarstvom pravde da će ona ostati i dalje u pregovorima sa boljom pregovaračkom pozicijom, a da će SOPOS po- što nije hteo da potpiše PKU, biti isključen iz daljih pregovora. SOPOS je ozbiljan reprezentativan i većinski sidnikat u pravosudju, pa se neće pomi- riti sa činjenicom da bude isključen iz pregovora, pogotovu ako takva najava dolazi od ruko- vodstva sindikata čije delovanje nije statutarno, jer nije u interesu zaposlenih i za čije finansijsko poslovanje ( prema podacima kojima raspolaĹľe SOPOS ), treba da reaguje repub- lički javni tuĹľilac. SOPOS Vas moli da ozbiljno sagledate ovu problematiku. Očekujemo Vaš zvaničan stav. U protivnom, bićemo prinudjeni da preko medija i preko Skupštine RS, o ovome obaves- timo javnost. I na kraju. SOPOS je još uvek spreman za razgovor i očekuje Vaš poziv.

 

banerbaner