NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

VLADI REPUBLIKE SRBIJE
20.01.2009

VLADI REPUBLIKE SRBIJE PREDSEDNIKU VLADE Gospodinu Mirku Cvetkoviću Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, kao većinski i reprezentativan sindikat u pravosudnim organima Srbije, ovim dopisom se obraća Vladi, Republike Srbije i Vama lično, a istovremeno ulaĹľe energičan protest Vladi kao poslodavcu zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, i traĹľi prijem predstavnika sindikata radi otvara- nja socijalnog dijaloga, zbog diskriminacije drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika u pravosudju, omalovaĹľavanja njihovog rada i dovodjenja na minimum i ispod minimuma Ĺľivotne egzi- stencije, zbog odbijanja Ministarstva pravde, da otvori socijalni dijalog sa sindikatima radi iznalaĹľenja najboljih mogućih rešenja za poboljšanje njihovog socijalno ekonomskog i mate-rijalnog poloĹľaja. SOPOS će i ivog puta ponoviti svoje zahteve, ( koji su više puta upućivani Ministarstvu pravde, a koji glase: 1. DA SE PO HITNOM POSTUPKU OTVORI POSTUPAK IZMENE I DOPUNE ZA- KONA O PLATAMA DRĹ˝AVNIH SLUĹ˝BENIKA I NAMEĹ TENIKA ( SluĹľbeni glasnik Republike Srbije“ br.62/06,63/06 ), U KOJI TREBA UKLJUČITI PREDSTA VNIKE SINDIKATA. Napomena: Predlog izmene i dopune Zakona o platama dosta- vljen je Vladi 2008. godine. Zbog drastčnog pada zarada drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosud- nim organima Srbije, diskriminativne raspodele fonda za plate, SOPOS traĹľi da se po hitnom postupku iznadju rešenja: - Za novu preraspodelu fonda za plate u pravosudju, tako da se odnos plata sa 1:9 ( koliko sada iznosi ), smanji na 1:6. - Da četvrti stepen školske spreme u pravosudju u osnovnoj plati bude na proseku primanja plate u Republici Srbiji. - Da drĹľavni sluĹľbenik i nameštenik u pravosudju na svake 4 godine radnog staĹľa do-bije jedan platni razred više. - Da se za napred postavljene zahteve obezbede sredstva iz fondu sudskih taksi, kao i da se iz fonda sudskih taksi obezbede sredstva za isplatu stimulacije drĹľavnim sluĹľbe-nicima i nameštenicima u pravosudju i u 2009. godini. 2. Da Ministarstvo pravde prestane sa diskriminacijom reprezentativnog sindikata u pravosudju – Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS-a, kao ve- ćinskog sindikata i ne forsira manjinski, ali „poslušni“ – Sindikat zaposlenih u pravo- sudju i ne kupuje njihovu odanost i poslušnost parama iz sudskih taksi, kao i da ne odbija socijalni dijalog i pregovore sa većinskim sindikatom SOPOS-om. PREDSEDNIK GLAVNOG ODBORA SOPOS-A Zora Jajić

 

banerbaner