NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О СИСТЕМУ ПЛАТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
24.01.2016

  Министарству државне управе и локалне самоуправе, упућене су наше примедбе на Нацрт закона о систему плата у јавном сектору, које је дефинисала наша стручна комисија:

1.У првом члану, ставу другом Нацрта, издвојити државне службенике и намештенике у правосудним органима као посебну категорију, односно тачку закона, која би гласила:

–„државни службеници и намештеници у правосудним органима“

• РАЗЛОГ: Специфични услови рада, сложеност и значај послова за друштво  и државу, као и ризици којима су запослени изложени приликом контакта са окривљенима и странкама, и стратегија издавајања правосудне администрације из државне управе коју подржава Министарство правде РС.

2.У одељак I који се односи на основне одредбе убацити два члана:

„Заштита права на плату, накнаде и друга примања“

–„Државни службеник остварује заштиту права на плату, накнаде и друга примања према закону којим се уређује положај државних службеника, а намештеник према општим прописима о раду.“

Обезбеђивање средстава

–„Средства за плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника обезбеђују се у буџету Републике Србије.“

•РАЗЛОГ : Дужност државе да обезбеди  плате, накнаде и друга примања државних службеника и намештеника и како би све државни службеници и намештници лако дошли до информације како да заштите своје право на плате.

Ова два члана садржи сада важећи Закон о платама државних службеника и намештеника.  

3.У члану 8 Закона убацити нова 4 става или додати посебан члан закона којим се тачно одређује како се утврђује коефицијент :

–„Коефицијент се одређује решењем.“

–„Решењем о коефицијенту одређује се платна група у којој се налази радно место, број платног разреда и висина коефицијента.“

–„Коефицијент одређује руководилац државног органа, односно лице које је одређено посебним прописом.“

–„Влада Републике Србије је као послодавац дужна да пре одређивања висине основице у предлогу Закона о буџету Републике Србије затражи мишљење репрезентативних синдиката о висини предложене основице.“

•РАЗЛОГ: Да би се избегло широко дискреционо право државнох органа да сами одређују коефицијенте без непосредног увида у стварне радне задатке државног службеника

4.Убацити нови члан закона који се односи на напредовање државних  службеника:

-„Државни службеник коме је две године узастопно одређена оцена "нарочито се истиче" напредује за два платна разреда.“

-„За један платни разред напредује државни службеник коме је две године узастопно одређена оцена "истиче се" или оцене "нарочито се истиче" и "истиче се", без обзира на њихов редослед.“

-„За један платни разред напредује државни службеник коме је три године узастопно одређена оцена "добар" или оцене "истиче се" и "добар", без обзира на њихов редослед.“

•РАЗЛОГ: Усклађивање Закона са одредбама чл.82 до чл.89 Закона о државним службеницима и намештеницима и Одлуком Уставног суда везаном за напредовање државних службеника, као и обесмишљавање циља напредовања без ове одредбе.

5.У члану 102 ст.2 закона уписати нову тачку која ће гласити:

-„радна места у правосудним органима“

6.У члану 18. ст.1 уписати две нове тачке закона:

-„за време проведено у радном односу“

-„за додатно оптерећење на раду“

•РАЗЛОГ: Увећање зараде државном службенику за сваку навршену годину рада у радном односу код државног органа, као награда за лојалност и дугу службу у складу са одредбама Закона о раду.

•РАЗЛОГ: Често се дешава да руководиоци државних органа наложе државном службенику да ради послове које нису у опису његовог места  и да службеник због одсуства другог службеника има привремено повећан обим посла, тако да су то чињенице које морају  утицати на повећање плате.

7.У члану 19 ст.1 избацити део става “осим ако рад ноћу није вреднован укоефицијенту посла који запослени обавља“

•РАЗЛОГ: Како би се спречиле злоупотребе да се не увећа плата запосленом који посао обавља ноћу, одређивањем коефицијента посла који запослени обавља, интеграција рада ноћу у основни коефицијент.

8.У чл. 21 избацити или изменити став 2.  Ако се мења написати:

-„Рад дужи од пуног радног времена месечно прерачунат у слободне сате, запослени мора да иксористи у току наредне године или најмање „ 6 месеци“.

•РАЗЛОГ: Дужи временски перидо у коме би запослени могао да искористи зарађене дане и уштеда за државу.

9.Убацити два нова члана:

–„Увећана плата за време проведено у радном односу“

   „Државни службеник има право на додатак на основну плату од 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца, без обзира у ком државном органу је био запослен.“

–„Увећана плата за додатно оптерећење на раду“

     „Ако по писменом налогу претпостављеног државни службеник ради и послове који нису у опису његовог радног места због тога што је привремено повећан обим послова или ради и послове одсутног државног службеника, има право на додатак за додатно оптерећење.“

     „Додатак за додатно оптерећење од најмање 10 радних дана месечно износи 4% основне плате, односно 5% основне плате ако државни службеник замењује руководиоца унутрашње јединице.“

     „Додатак за додатно оптерећење од најмање 20 радних дана месечно износи 8% основне плате, односно 10% основне плате ако државни службеник замењује руководиоца унутрашње јединице.“

10.Убацити одредбе о коефицијентима у случају премештаја државних службеника (као у важећем закону) :

–Коефицијент државног службеника који је премештен на одговарајуће радно место

„Државном службенику који је трајно или привремено премештен на друго радно место које је у истом звању као радно место с кога је премештен (одговарајуће радно место) одређује се коефицијент који је имао до премештаја.“

„Тиме се не дирају правила о одређивању коефицијента руководиоцу унутрашње јединице.“

-Коефицијент државног службеника који је премештен на ниже радно место

„Државном службенику који је због тога што се променило уређење државног органа уз своју сагласност премештен на ниже радно место које одговара његовој стручној спреми одређује се коефицијент платног разреда чији је редни број истоветан редном броју платног разреда платне групе у којој се налази радно место с кога је премештен.“

„Прве године после премештаја коефицијент државног службеника увећава се за 80% разлике између коефицијента на радном месту с кога је премештен и коефицијента на радном месту на које је премештен, у другој години увећава се за 50% те разлике, а у трећој години за 20% те разлике.“

„После протека треће године од премештаја државном службенику престаје право на увећање коефицијента.“

--Коефицијент државног службеника који је с положаја премештен на извршилачко радно место

„Државном службенику који је с положаја премештен на извршилачко радно место због тога што је протекло време на које је постављен или због тога што је поднео оставку или због тога што је положај укинут одређује се коефицијент највишег платног разреда платне групе у којој се налази радно место на које је премештен“.

„Он има право и на увећање коефицијента према истим правилима као и државни службеник који је уз своју сагласност премештен с вишег радног места на ниже радно место (члан 20. ст. 2. и 3. овог закона).“

•РАЗЛОГ: Ако дође до премештаја државних службеника на напред наведене начине да постоји унапред утврђен начин и процедура одређивање плате, имајући у виду примену Закона о  начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

11.Избрисати одредбу става 1. члана 26. и написати :

-„Запослени има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходних 12 месеци, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нарадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа, осим ако се одазива на позив државног органа у својству вештака или другог лица које учествује поступку за чије учешће у поступку прима накнаду по посебном пропису.“

•РАЗЛОГ : Накнада плате на начин како је прописано Законом о раду јер би у супротном накнада плате на предложени начин била значајно умањена.

12.Избрисати одредбу тачке 1. и 2. чл.27 и написати :

-„у висини 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада.“

-„у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу.“

•РАЗЛОГ: Накнада плате на начин како је прописано Законом о раду јер би у супротном накнада плате на предложени начин била значајно умањена.

13.Убацити члан о приправнцима као у важећем Закону:

-„Приправнику се одређује коефицијент који износи 80% коефицијента платне групе у којој се налази радно место на које би био распоређен после приправничког стажа.“

•РАЗЛОГ: Значај приправничког рада у државном сектору и јасно одређивање висине њиховог коефицијента.

14.Није одређен начин утврђивања висине плате намештеника.

Одредити висину плате намештеника, макар на начин како је то прописано сада важећим Законом и смањити висину разлике зараде између намештеника и државних службеника.

Очекујемо да ће ове примедбе бити уважене, и од надлежног Министарства затражено је да о томе будемо обавештени.

Главни одбор

 

banerbaner