NASLOVNA
O NAMA
ODBOR
STATUT
KONTAKT
 

baner

DOKUMENTI
SARADNJA
PRISTUPNICA
SUSRETI
GALERIJA
LINKOVI
ARHIVA

baner
baner

 

 

Najnovije vesti

Statut SOPOS-a

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS je interesna, dobrovoljna, nestranačka, nezavisna, nevladina organizacija koja je konstituisana radi...

VESTI

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ
23.05.2018

Дана 24.05.2018. године, одржаће се састанак радне групе за израду Нацрта ЗДС. Данас смо Министарству државне управе, упутили наше примедбе на Нацрт. Пошто је јавна расправа још у току, позивамо све запослене да наставе са достављањем својих примедби на предложени текст. 

ПРИМЕДБЕ, ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ СИНДИКАТА СОПОС НА НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

 1. У члану 2. ст.3 уместо „Намештеник је лице чије се радно место састојиод пратећих помоћно-техничких послова у државном органу“ уписати „Намештеник је лице чије се радно место састоји искључиво од пратећих помоћно-техничких послова у државном органу“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Додати појам искључиво како у пракси не би долазило до ситуације да намештеници обављају  послове из делокруга органа државне упрвем судова, јавних тужилаштва, што је до сада у РС био случај.

 1. У члану 5. уместо наслова  Законитост, непристрсност и политичка неутралност уписати „Законитост“  а уместо „Државни службеник дужан је да поступа у складу са Уставом, законом и другим прописом, према правилима струке, непристрасно и политички неутрално.“Државни службеник не сме да на раду изражава и заступа своја политичка уверења.“ Уписати „Државни службеник дужан је да поступа у складу са Уставом, законом и другим прописом, према правилима струке и кодексу понашања државних службеника.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : У овом начелу потребно је упутити државне лсужбеника да поступају и у складу са Кодексом понашања државних службеника пошто многима није познат садржина истог.

Непристрасност и политичка неутралност се пре свега тичу  дужности државних службеника, а не начела па сматрам да је ова дав појам потребно пребацити у  део закона којим су пропсиане дужности државних службеника.

 1. У чл.10 ст.1 уместо „Напредовање државног службеника зависи  од РАДНЕ УСПЕШНОСТИ и потреба државног органа.“ Уписати уместо „Напредовање државног службеника зависи првенствено (искључиво) од РАДНЕ УСПЕШНОСТИ и потреба државног органа.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Навести појам искључиво како би се напредоавње државног службеника повезало искључиво са његовом радном успеђности, без утицај других фактора.

 1. У чл.12 после става 1. додати нови став који ће гласити “ Руководилац и надређени службеник дужни су да поштују и штите достојанство сваког државног службеника и намештеника.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  Имајући у виду стални проблем „мобинга“ и другог узнемиравања и нарушавање достојанства државних службениак од стране руководиоцана радном месту  треб посебно нагласити дужност руководиоца да поштују и штите достојанство сваког државног службеника и намештеника.

 1. У чл.12 уместо „Руководилац је дужан да на захтев државног службеника предузме мере за заштиту његове безбедности на раду“ уписати уместо Руководилац је дужан да на захтев државног службеника хитно предузме мере за заштиту његове безбедности на раду.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Додати појам „хитно“ како би руководилац у најкраћем могућем року морао да предузме мере заштите.

 1. У чл.13 уместо „Државни службеник има право на плату, накнаде и друга примања према закону којим се уређују плате у државним органима.“ уписати „Државни службеник има право на плату, накнаде и друга примања према закону којим се уређују плате у државним органима и Посебном колективном уговору за државне органе.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Посебно нагласити да државни службеници имају право на плату и друга примања и према ПКУ.

 1. У одељку Права државних службеника додати нови члан који ће носити наслов „Право на штрајк“ и гласити „Државни службеници имају право на штрајк у складу са Законом о штрајку и ПКУ“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Потребно је нагласити ово право државних службеника како би се отклониле све недомице и тумачења за ово битно право државних службеника и Синдиката.

 1. У одељку Права државних службеника додати нови члан који ће носити наслов „Право на представку“ који ће гласити „Државни службеник има право да даје предлоге у вези остваривања права из делатности државних органа, упутити представку и притужбу, и на исте добити одговор у примереном року.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Прописати ово право државних службениак како би се ђто више државних службениак стимулисало да допринесе раду свог државног органа , али се и притужи на рад истог, односно да активније учествује у систему држвн управе РС.

 1. У одељку Права државних службеника додати нови члан који ће носити наслов „Право на заштиту од неоправданог премештаја“ који ће гласити „Државном службенику се гарантује заштита од сваког неоправданог или непотребног премештаја са радног места.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Посебно прописати ово право како би се спречило да се неоправданим или непотрбеним премештајем државног службеника практично врши злоупотреба права руководиоца и без икакве потребе премешта одређени државни службеник на одређено раднои место које можда неће бити одговарајуће његовим компетенцијама. 

 1. У чл.24 ст2 .уместо „Ако је спречен да ради, државни службеник дужан је да о разлозима обавести непосредно претпостављеног у року од 24 сата од настанка разлога.“ уписати „Ако је спречен да ради, државни службеник дужан је да о разлозима обавести непосредно претпостављеног у року од 24 сата од настанка разлога, осим ако то није било могуће учинити из објективних разлога или више силе, у којем случају је дужан обавестити непосредно претпостављеног одмах по престанку разлога који су онемогућили раније обавештавање“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Потребно је детаљније прецизирати ову обавезу државног службеника како не би дошло до различитих тумачења у пракси.

 1. Избрисати ст.2 чл.63 „РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) И 3) ОВОГ ЧЛАНА ЗАСНИВА СЕ БЕЗ ОБАВЕЗЕ СПРОВОЂЕЊА ИНТЕРНОГ ИЛИ ЈАВНОГ КОНКУРСА.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Сматрамо да је и овим случајевима потребно спроводити конкурс имајући у виду да рад на одређено време у овим ситуацијама може потрајати дуже времена.

 1. У чл.63 додати нови став који ће гласити „Ради обављања пројектних задатака са одређним временом трајања, за време трајања прејекта, а најдуже две године.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Имајући у виду Европске интеграције, задаате циљеве и рокове државних органа, сматрамо да је запошљавање додатних службеника потребно предвидети посебно за случај одређивања и спровођења конкретних пројеката државних органа.

 1. У чл.63 додати нови став или додати нови чл.63Б који че гласити “ПОСЛЕ ИСТЕКА УГОВОРА О РАДУ  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК МОЖЕ ДА НАСТАВИ ДА РАДИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НА РАДНОМ МЕСТУ ЧИЈЕ ЈЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЉАО НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ АКО ЈЕ ОБАВЉАО ПОСЛОВЕ ТОГ РАДНОГ МЕСТА НАЈМАЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ, АКО ЈЕ РАДНО МЕСТО УПРАЖЊЕНО И РАСПОРЕЂИВАЊЕ УКЛАПА У ДОНЕСЕНИ КАДРОВСКИ ПЛАН, А СВЕ НА ОСНОВУ СПРОВЕДЕНОГ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА У ОДРЕЂЕНОМ ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ НА КОМЕ БИ УЧЕСТОВАЛИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ЗАПОСЛЕНИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Сматрамо да је потребно омогућити државним службеницима запосленим на одређено време који су дуги низ година обављали многе важне послове за своје државне органе у статусу на одређено време путем интерног јавног конкурса превести у заслужени статус државних службеника на неодређено време.

 1. У чл.84 додати нови став или у глави 6. Додати нови члан који ће гласити „ Поступак вредновања радне успешности државних службеника спроводи се планирањем послова које државни службеник треба обавити, при чему службеник и његов руководилац  договорно утврђују радне циљеве, контролом радне успешности , при чему службеник и његов претпостављени периодично врше  предлог остварених радних циљева, и по потреби мењају радне циљеве, и најзад оцењивањем радне успешности  од стране претпостављеног служебника према постигнутој радној успешности.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Сматрамо да је потребно ближе описати процес вредновање радне успешности кроз наведене фазе и ближе упутитите оцењивача и оцењеног  у ове процесе.

 1. Избрисати  ст.3. чл.112 Закона.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Мишљења смо да  би давањем права на иницијативу за покретање дисциплинског поступка против одређеног државног служебника сваком државном службенику могло да дође до великих притиска на одређене државне службенике и могућих злоупотреба овог права, и да је стога довољно право руководиоца и непосредно претпостављеног да се користи овим правом.

 • У чл.112 додати нови став који ће гласити „Писмени закључак  садржи састав дисциплинског органа, податке о подносиоцу захтева, податке о службенику против кога је покренут поступак, чињенични опис повреда службене дужности (начин, време и место почињене повред, и остале околности из којих проситиче законске обележје повреде дужности), доказе, чије се извођење предлаже, потпис подносиоца захтева и печат државног органа.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Имајућу у виду значај овог акта руководиоца, сматрамо да је потребно тачно одредити шта мора да садржи писмени закључак.

 1. У чл. 122 ст.1 уместо „Постојање штете, висину штете и околности под којима је штета проузрокована утврђује руководилац или лице које он за то писмено овласти.“  уписати Постојање штете, висину штете и околности под којима је штета проузрокована утврђује руководилац или лице које он за то писмено овласти, решењем које нема својство управног акта“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Дефинисати обавезу роководиоца да  о штети  коју ев. државни службеник проузрокује своме државном органу одлучи посебни  решењем имајући у виду да некада иста штета може бити у високом износу.

 1. У чл.123 уместо „Државни службеник се ослобађа од одговорности за штету коју је проузроковао извршењем налога претпостављеног ако је претпостављеном саопштио да извршење налога може да проузрокује штету. „ уписати „Државни службеник се ослобађа од одговорности за штету коју је проузроковао извршењем налога претпостављеног ако је претпостављеног писменим путем обавестио да извршење налога може да проузрокује штету.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Прописати оабвезу државног служебника да писменим путем мора д обавести претпостављеног да извршење његовог налога може ппроузроковати штету ејр сматрамо даје израз саопштио неодређен.

 1. Изменити чл. 143 ст.1 Закона па уемсто“ Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 30 дана од дана њеног пријема ако овим законом није друкчије одређено, иначе се сматра да је жалба одбијена“ уписати „Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 15 дана од дана њеног пријема ако овим законом није друкчије одређено, иначе се сматра да је жалба одбијена.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Потребно је смањити рокове за одлучивање о правима државних службеника како се не би сувише одуговлачило са решавањем спорних ситуација.

 1. У чл.150 додати нови став који ће гласити “Влада је у поступку именовања чланова Жалбене комисије и председника жалбене комисије, дужна да затражи писмено мишљење репрезентативних синдиката.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Имајући у виду значај чланова ових Комисија Владе, сматрамо да је у циљу транспарентности и остварења социјалног дијалога између Владе и репрезентативних синдиката, могуће затражити мишљење Синдиката о предметним именовањима.

 1. У чл.171 ст.1 уместоНамештеник заснива радни однос уговором о раду.“ уписати Намештеник заснива радни однос на основу решења руководиоца државног органа.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Потребно је изједначити правни положај намештеника и државних службеника  пошто би се и однос државних служебника и намештениак заснивао на основу решења руководиоца.

 1. Избрисати  ст.2 чл.171 Закона ако се прихвати измена чл.171 ст.1.
 2. Ако се прихвати измене чл171 , именити или избрисати  ст.3,4 чл172.
 3. Изменити ст6. Чл.172 тако да уместо „ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, НАМЕШТЕНИЦИ КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА ДАН СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, А КОЈИ СУ СТАТУС НАМЕШТЕНИКА СТЕКЛИ ПРИМЕНОМ ЧЛАНА 182. СТАВ 3. ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА („Сл. Гласник РС“), МОГУ БЕЗ КОНКУРСНОГ ПОСТУПКА ДА СЕ РАСПОРЕДЕ НА РАДНА МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА АКО ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТИХ РАДНИХ МЕСТА И АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ДОПУШТЕНОСТИ ПОПУЊАВА РАДНОГ МЕСТАуписати „ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, НАМЕШТЕНИЦИ КОЈИ СУ У РАДНОМ ОДНОСУ НА ДАН СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, МОГУ БЕЗ КОНКУРСНОГ ПОСТУПКА ДА СЕ РАСПОРЕДЕ НА РАДНА МЕСТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА АКО ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТИХ РАДНИХ МЕСТА И АКО СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ДОПУШТЕНОСТИ ПОПУЊАВА РАДНОГ МЕСТА.“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ : Синдикат је мишљења да је потребно свим категоријама намештеника који су у радном односу на дан ступања на снагу овог закона, омогућити да се без конкурса распореде на одговарајућа радна места државних службеника јер би  постављањем услова како је то предвиђено у нацрту закона, већи број намештеника који дуги низ година обавља важне и одговорне  послове државних службеника на којима  има знатно мања права и ниже плате него исти државни службеници опет био неоправдано занемарен и дискриминисан.

Главни одбор

 

banerbaner