Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Dopis Ministru Milanu Markoviću

  • 17 / Septembar 2008

Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, zastupa oko 13.000 drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika zaposlenih u pravosudnim organima Srbije. Njihov pravni status više nikome nije jasan, a materijalni poloĹľaj ispod minimuma Ĺľivotne egzistencije. Svi pokušaji sindikata da ova i druga pitanja razreši, nisu dali odgovore. Zakon o platama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika (Sl. Glasnik RS br. 62) od 19. jula 2006. godine, koji se primenjuje od 01.01.2007. godine, kojim se uređuju plate, naknade i druga primanja drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika, u svoje odredbe svrstao je i plate zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije, što potvrđuje da oni pripadaju sektoru drĹľavnih sluĹľbenika. Odredbama pomenutog zakona, zaposleni u pravosudnim organima su izgubili pravo da koriste sredstva koja se ubiraju od sudskih taksi u skladu sa čl. 51 Zakon o sudskim taksama. Na osnovu pomenutih zakonskih odredbi SOPOS je bio uključen u izradu posebnog Kolektivnog ugovora za drĹľavne organe sve do marta meseca 2008. godine, kada su pregovori prekinuti do konstituisanja nove Vlade. Te aktivnosti su sada nastavljene, ali bez učešća SOPOS-a. SOPOS je od zakonodavnog odbora zaduĹľenog za izradu posebnog Kolektivnog ugovora za drĹľavne organe, dobio odgovor da se ovaj ugovor neće odnositi na zaposlene u prvosudnim organima, pa samim tim i učešće SOPOS-a u njegovom usaglašavanju i potpisivanju nema nikakvog prvnog značaja. Iz napred rečenog nije teško izvesti pravni zaključak da zaposleni u pravosudnim organima više ne pripadaju sektoru drĹľavnih sluĹľbenika. A kome pripadaju? Glavni odbor SOPOS-a je, tragajući za pravim informacijama, pokušao više puta da ugovri sastanak sa Vama u Ministarstvu pravde, kao resornom i najodgovornijem za statusni i materijalni poloĹľaj zaposlenih u pravosudnim organima, ali Vi to uporno, iz nama nepoznatih razloga izbegavate. SOPOS je na sednici Glavnog odbora doneo odluku da Vam se i četvrti put obrati sa zahtevom za sastanak po hitnom postupku. Dalji kontakti biće mogući samo preko pisanih i elektronskih medija.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.