Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

Dopis Ministru Snežani Malović

  • 24 / Novembar 2008

Glavni odbor Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije SOPOS, odbio je da potpiše Poseban kolektivni ugovor za drĹľavne organe ( PKU ), iz više razloga. Jedan i osnov- ni razlog jeste što PKU nije uskladjen sa Zakonom o radu republike Srbije i sa Opštim kole- ktivnim ugovorom, čije je prošireno dejstvo usvojeno na Socijalno ekonomskom savetu. U članu 10. st. 1. Zakona o radu Republike Srbije, jasno je data pravna kvalifikacija odnosa opšteg i posebnog kolektivnog ugovora, - Posebnim kolektivnim ugovorom ne mogu se utvrditi manja prava i nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova utvrdjenih Opštim kolektivnim ugovorom. Pošto PKU po svim procenama sadrĹľi manja prava i nepovoljnije uslove rada, od prava i uslova utvrdjenim Zakonom o radu Republike Srbije, i Opštim kolektivnim ugovo- rom, to nije ni trebalo biti potpisan od strane sindikata. SOPOS je ovim činom samo ukazao na to da nake odredbe PKU nisu uskladjene sa za konom i da je samim tim PKU nezakonit, ( procena mnogih pravnika ). Da li u potpisivanju PKU stoje i interesi Ministarstva pravde? SOPOS u ovom trenutku nezna, ali informacije koje SOPOS dobija od sindikata koji je potpisao PKU, nedvosmisleno tvrde da je SOPOS kaĹľnjen zbog nepotpisivanja PKU, isključenjem, iz daljih pregovora. SOPOS u ove informaci- je neće da veruje, ali mnoge okolnosti govore da u tome ima istine. Na primer. U sklopu reforme pravosudja, usvaja se set zakona o pravosudju, kao i izmena i dopuna Zakona o drĹľavnim sluĹľbenicima, a da većinski reprezentativan sindikat SOPOS u sve to nije uključen. I neće biti, kako kaĹľe predsednica Sindikata zaposlenih u pravosudju, ( šireći tu priču po Beogradu ), jer ona navodno ima glavnu reč u odlučivanju ko će biti pozvan, a ko ne, u Ministarstvo pravde na pregovore. Obzirom da Ministar pravde Republike Srbije, SneĹľana Malović, uvaĹľavajući sve njene protokolarne obaveze, ni posle pet meseci niji izdvojila vremena ni osetila potrebu da razgo- vara sa većinskim reprezentativnim sindikatom u pravosudju, SOPOS-om, baca senku sum- nje, da u izjavi predsednice Sindikata zaposlenih u prvosudju, ima dosta istine. SOPOS proverava i plasirane izjave predsednice sindikata zaposlenih, Slavice Ĺ˝ivanović, da je ona potpisala PKU i ako nije uskladjen sa zakonom, posle dogovora sa Ministarstvom pravde da će ona ostati i dalje u pregovorima sa boljom pregovaračkom pozicijom, a da će SOPOS po- što nije hteo da potpiše PKU, biti isključen iz daljih pregovora. SOPOS je ozbiljan reprezentativan i većinski sidnikat u pravosudju, pa se neće pomi- riti sa činjenicom da bude isključen iz pregovora, pogotovu ako takva najava dolazi od ruko- vodstva sindikata čije delovanje nije statutarno, jer nije u interesu zaposlenih i za čije finansijsko poslovanje ( prema podacima kojima raspolaĹľe SOPOS ), treba da reaguje repub- lički javni tuĹľilac. SOPOS Vas moli da ozbiljno sagledate ovu problematiku. Očekujemo Vaš zvaničan stav. U protivnom, bićemo prinudjeni da preko medija i preko Skupštine RS, o ovome obaves- timo javnost. I na kraju. SOPOS je još uvek spreman za razgovor i očekuje Vaš poziv.

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.