Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ИНИЦИЈАТИВА АГЕНЦИЈИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

  • 27 / Mart 2017
ИНИЦИЈАТИВА АГЕНЦИЈИ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

Данас је са наше стране упућена иницијатива Агенцији за мирно решавање радних спорова, која се  односи на непоштовање појединих одредаба ПКУ за државне органе, као и Закона о платама државних службеника и намештеника. На основу контаката које смо имали, представници Агенције изразили су спремност да се ангажују на решавању насталих проблема. Текст наше иницијативе је следеће садржине:

          РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА                                                                                                                                      

ПРЕДЛАГАЧ: Синдикат организација правосудних органа Србије, ул. Трг војводе Радомира Путника бр.4, Крагујевац.

СТРАНА У СПОРУ: Република Србија, Влада Републике Србије, ул.Немањина бр.11, Београд и Министарство правде Републике Србије, ул. Немањина бр.22-26, Београд.

ПРЕДМЕТ СПОРА: Примена Посебног колективног уговора за државне органе („Службени гласник РС“, бр.25/2015).

ПРЕДЛОГ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ

КОЛЕКТИВНОГ РАДНОГ СПОРА

          Дана 09.03.2015. године Влада Републике Србије и репрезентативни синдикати за територију Републике Србије - Синдикат управе Србије, Синдикат правосуђа Србије и Синдикат организација правосудних органа Србије, подносилац овог захтева, закључили су Посебан колективни уговор за државне органе који је објављен у „Службени гласник РС“, бр.25/2015 од 13.03.2015.  године, а ступио на снагу  осмог дана од дана објављивања.

            Међутим, током три године примене ПКУ за државне органе, послодавац, овде Влада РС и Министарство правде РС, нису поштовали и примењивали многобројне одредбе ПКУ  и тиме су у значајној мери смањили и практично укинули поједина права која су прописана истим. 

            Подносилац овог предлога је сходно одредби чл.71 ПКУ на седницама Одбора за праћење примене Уговора стално указивао члановима овог Одбора, која је именовала Владе Републике Србије на многобројна непоштовања и непримену одредби ПКУ за државне органе, али до данашњег дана није решен нити један проблем на који је указивао Синдикат организација правосудних органа Србије.

            Такође, покушали смо преговорима за Владом Републике Србије и Министарством правде Републике Србије да решимо напред наведене проблеме, али ни на овај начин нису решени Колективни радни спорови који очигледно постоје између учесника у закључењу ПКУ за државне органе.

            Због свега напред наведеног, Синдикат организација правосудних органа, као један од потписника ПКУ за државне органе и репрезентативни синдикат у правосуђу Републике Србије, поднео је предлог за мирно решавање колективних радних спорова, конкретно  поводом примене, односно непримене одредби Посебног колективног уговора за државне органе.

            Најпре, послодавац, овде Влада РС и Министарство правде РС, пре расписивања јавне набавке за закључење уговора о осигурању за запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете, до сада никада нису преговарали и прибавили нашу сагласност, као репрезентативног синдиката, иако су на то били обавезани одредбом чл.25 ст.2 ПКУ за државне органе.

            Осим тога, друга страна у спору, никада није позвала учеснике ПКУ за државне органе да преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије, никада није уважила иницијативу подносиоца предлога за учешће у доношењу предлога Закона о буџету, тако да никада нису примењиване одредбе чл.27 и 28 ст.4 ПКУ за државне органе.

            Велики проблем представља и непримене одредби чл.33 ПКУ за државне органе које се односе на право намештеника на додатак за остварене резултате рада једном у три месеца и које право је утврђено и одредбама чл.48 Закона о платама државних службеника и намештеника. Наиме, друга страна непримену ове одредбе правда тиме што садашњом одредбом чл.10 Закона о буџету за 2017. године, као и у Закону о буџету за 2016. годину нису била планирана средства за исплату додатака за остварене резултате рада намештеника у државним органима, и тиме је знатном делу запослених у правосуђу Републике Србије са иначе најмањим платама, ускраћено ово право из одредби чл.33 ПКУ за државне органе.

            Поред више захтева овог синдиката да се примењује одредба чл.39 ПКУ за државне органе и запосленима (судски извршитељи, достављачи), надокнаде трошкови рада и боравка на терену (теренски додатак) који износе 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, друга страна никада није хтела да примени ову одредбу ПКУ иако је ово право запослених предвиђено и одредбом чл.43 и 44 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.

            Друга страна у спору није обезбедила деци запослених предлагача старости до 15 година живота поклон за Нову 2017. годину, новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана и тиме није примењена одредба чл.46 ст1 ПКУ за државне органе. Треба напоменути и да ранијих година друга стране или уопште или у целости није извршавала своју обавезу из ове одредбе ПКУ.

            До данашњег дана друга страна није примењивала одредбе чл.47 ПКУ и никада запосленима није исплаћивана годишња награда, једнократно на дан државности Републике Србије, или у више делова, нити је подносиоцу предлога дата шанса да у поступку израде закона о буџету преговара о висини и начину исплате годишње награде на који проблем је подносилац предлога више пута указивао послодавцу.

            Не примењују се одредбе чл.63 ПКУ за државне органе јер друга страна више пута на поднети писмени захтев овог синдиката, као репрезентативног синдиката у правосуђу, није достављала обавештење или мишљење о примени закона или подзаконског општег акта који је од утицаја на материјални, економски и социјални положај запослених у року од 15 дана.

            Најзад, не примењује се ни одредба чл.71 ПКУ за државне органе која се односи на праћење примене колективног уговора, па Одбор за праћење примене КУ не заседа једном у три месеца, већ у знатно дужем временском интервалу, а записници о разматраним питањима и става 3. овог члана се не достављају увек потписницима уговора.

            Напомињемо, да је друга страна правдала непримену напред наведених одредби ПКУ за државне органе недостатком новца у буџету Републике Србије и одредбама Закона о буџету који није предвиђао средства за остваривање многих од наведених права запослених у правосудној администрацији и шире, али да све одредбе ПКУ које се годинама не примењују због друге стране имају и потпору у Закону о државним службеницима, Закону о платама државних службеника и намештеника и Уредби о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, па је стога друга страна без ограничења дужна да омогући свим запосленима остварење права из ПКУ за државне органе.     

            Имајући у виду да је у обостраном интересу да се настави социјални дијалог и покуша разрешење напред наведених проблема у примени ПКУ за државне органе, очекујемо да ће Влада Републике Србије и ресорно Министарство правде Републике Србије прихватити посредовање Агенције за мирно решавање радних спорова и миритеља.   

                                                                                                                                                              ГЛАВНИ ОДБОР СОПОС-а

 

                                                                                             

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.