Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ОДБОРУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ.

  • 23 / Avgust 2017
ОДБОРУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПКУ.

Одбору за праћење примене ПКУ, преко нашег представника Миријане Васиљевић, биће прослеђен  захтев  за давање мишљења које се тиче права на теренски додатак. Тај захтев је поднет и Министарству државне управе, али сматрамо да је такође важно да се и аоадбор позабави овим питањем како би бар мало оправдао сврху свог постојања. Текст захева је:

Захтев за заузимање става о питању обрачуна и исплате накнаде трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) у плати запослених  у правосудној администрацији

            Поштовани,

            Као репрезентативни синдикат у правосуђу Републике Србије и потписник ПКУ за државне органе, обраћамо Вам се да заузмете став о питању обрачуна и исплате накнаде трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) у плати запослених  у правосудној администрацији.

            Наиме, одредбом чл.43 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника је прописано да рад на терену јесте рад који се по природи посла врши изван службених просторија, а на који се државни службеник или намештеник, по налогу овлашћеног лица, упућује да изврши службени посао, одредбом чл.44 ст.1 исте Уредбе да државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% месечне зараде запосленог у РС, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате, а одредбом чл.39 ПКУ за државне органе да запослени има право на накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

            Пошто је правилницима  о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у правосудним органима прописано да судски извршитељ обавља послове принудног извршења у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу и у складу са Судским пословником поступа на терену ради вршења наведених послова, да обавља друге послове по налогу извршног судије, а да достављач врши доставу судских писмена странкама и другим учесницима у поступцима у складу са одредбама процесних закона, на одређеном реону, а по потреби и ван реона по налогу председника суда или управитеља судске писарнице, то се из наведеног јасно може утврдити да послови наведених запослених у правосудној администрацији, а можда и послови још ширег броја запослених, у целости одговарају опису рада на терену који је наведен у одредби чл.43 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и чл.39 ПКУ за државне органе.      

            Дакле, из свега напред наведеног, мишљења смо да је послодавац, овде Република Србија, дужна да напред наведеним запосленима у правосудној администрацији обрачуна у плати и исплати накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

          Стога Вам се обраћамо овим захтевом да у складу са одредбом 71 ПКУ за државне органе, а имајући у виду значај овог спорног питања, хитно заузмете став о примени напред наведених прописа, односно да ли је Република Србија, као послодавац, дужна да у обрачуну плата поменутих државних службеника и намештеника у правосудној администрацији обрачуна у плати и исплати накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате, а све у складу са одредбама  чл.43 и чл.44 ст.1 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и чл.39 ПКУ за државне органе.      

У Крагујевцу,

23.08.2017. године.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.