Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

  • 14 / Februar 2019
ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

Данас је са наше стране Министарству правде упућен следећи предлог:

ПРЕДЛОГ ЗА РЕШАВАЊЕ

СПОРНИХ ПИТАЊА ПРАВОСУДНЕ АДМИНСТРАЦИЈЕ

            Поштовани,

      Због великог броја нерешених спорних правних и материјалних питања правосудне администрације, а у интересу остваривања социјалног дијалога и коначног решавања спорних питања, дужни смо да Вам укажемо на најважнија питања како би заједничким радом и договором дошли до решења која би била у заједничком интересу.   

I Примена ПКУ за државне органе

      Пре свега, током примене ПКУ за државне органе, Ви као послодавац, овде Министарство правде РС, нисте поштовали и примењивали многобројне одредбе ПКУ и тиме сте у значајној мери смањили и практично укинули поједина права која су прописана истим.

  1. Најпре, до данашњег дана у највећем броју правосудних органа није донет Акт о процени ризика, којим би се утврдило постојање опасности и штетности на радном месту и у радној околини и радна места за повећаним ризиком, или исти није достављен свим запосленим, па је на тај начин поступљено у супротности са одредбом чл.17 ПКУ за државне органе и чл.13 Закона о безбедности и здрављу на раду, а наручито имајући у виду да је одредбом наведеног Закона прописана обавеза послодавца да Акт донесе до септембра 2007. године, као и то да је оваквим непоступањем угрожено здравље и безбедност многобројних  запослених у правосуђу.
  2. Ви као послодавац и Влада РС, никада нисте позвали учеснике ПКУ за државне органе да преговарају о висини основице за обрачун и исплату плата, а што сте били дужни сваке године у поступку доношења Предлога буџета Републике Србије, никада нисте уважили иницијативу подносиоца предлога за учешће у доношењу предлога Закона о буџету, тако да никада нису примењиване одредбе чл.27 и 28 ст.4 ПКУ за државне органе.
  3. Велики проблем представља примена одредби чл.33 ПКУ за државне органе које се односе на право намештеника на додатак за остварене резултате рада једном у три месеца и које право је утврђено и одредбама чл.48 Закона о платама државних службеника и намештеника. Наиме,  садашњом одредбом чл.11 Закона о буџету за 2019. године je прописано да се утврђује проценат од укупног износа средстава за плате намењен за остварене резултате рада намештеника, и то 1% месечног платног фонда намештеника за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата у коју се укључује додатак за остварене резултате рада намештеника, у складу са обезбеђеним средствима, на који начин су намештеници као запослени са иначе најнижим платама, доведени у још тежи материјални положај.
  4. Овом приликом указујемо Вам и на проблем недовољног броја запослених у правосудним органима што узрокује притисак на запослене у правосудној администрацији (намештенике, службенике и носиоце функција), да без законског основа „добровољно“, обављају прековремени рад без накнаде, као и да нема праве евиденције таквог рада, тако да се поступа у супротности са одредбама чл. 26 Закона о платама државних службеника и намештеника и чл.36 ПКУ за државне органе који уређују додатак за додатно оптерећење на раду, одредбама чл.27 истога закона и чл.37 ПКУ који прописују додатак за прековремени рад.
  5. Поред више захтева овог Синдиката да се примењује одредба чл.39 ПКУ за државне органе и запосленима (судски извршитељи, достављачи, возачи), надокнаде трошкови рада и боравка на терену (теренски додатак) који износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, Ви никада нисте хтели да примените ову одредбу ПКУ, иако је ово право запослених предвиђено и одредбом чл.43 и 44 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, и овим путем указујемо на Вашу обавезу из потписаног Споразума да за наведене категорије запослених обезбедите средства и опрему за рад у што хитнијем року.
  6. Деци запослених предлагача старости до 15 година живота поклон за Нову 2019. годину, сте обезбедили новчану честитку у вредности од 2.000,00 динара, што сматрамо да је непримерено ниски износ имајући у виду износе које су исплаћивала нека јавна предузећа у власништву РС, те да је овом исплатом само „симулована“ примена одредба чл.46 ст.1 ПКУ за државне органе. Треба напоменути и да ранијих година Ви уопште или у целости нисте извршавали своју обавезу из ове одредбе ПКУ и поред договора са репрезентатавним синдикатима.
  7. До данашњег дана нисте примењивали одредбе чл.47 ПКУ и никада запосленима није исплаћивана годишња награда, једнократно на дан државности Републике Србије, или у више делова, нити је подносиоцу предлога дата шанса да у поступку израде Закона о буџету преговара о висини и начину исплате годишње награде на који проблем Вам је овај синдикат више пута указивао.
  8. Не примењују се одредбе чл.63 ПКУ за државне органе јер Ви као послодавац, Влада РС и друга министарства РС, више пута на поднети писмени захтев овог синдиката, као репрезентативног синдиката у правосуђу, нисте достављали обавештење или мишљење о примени закона или подзаконског општег акта који је од утицаја на материјални, економски и социјални положај запослених у року од 15 дана.

II Статус намештеника

            Више пута је указивано на изузетно лош материјални и правни положај намештеника у правосудној администрацији па овом приликом истичемо да је потребно предузети хитне мере да се унапреди положај истих. Конкретно, сада Вам се обраћамо да заједнички пронађемо начин да макар за почетак део намештеника са 4. средње стручне спреме и вишим степеном стручне спреме, са положеним државним испитом, дакле који испуњавају све услове за државне службенике, „преведемо“ у положај државних службеника и тиме макар побољшамо положај одређеног броја намештеника, а све у складу са позитивним прописима, као и да се намештеницима, најпре дактилографима, који обављају исте послове као и записничари, обезбеде нека додатна новчана примања и то преко ПКУ или на други Законом дозвољени начин.

III Статус правосудне страже

            Такође, овом приликом Вам указујемо на изузетно лош материјални и правни положај правосудне страже која врши врло деликатне и осетљиве послове у правосудном систему при чему је од битног значаја за функционисање истог. Имајући у виду све напред наведено, сматрамо да Министарство правде РС и Влада РС, требају хитно да предузму кораке на побољшању материјалног и правног статуса правосудне страже, при чему је предлог овог Синдиката да се правосудни стражари приближе положају полицијских службеника или чувара у казнено-поправним установама, или да се њихов статус уреди посебним прописом како је то учињено у Републици Хрватској.

IV Статус запослених на одређeно време

Наш Синдикат је Вама и Влади РС више пута указивао на велики број запослених државних службеника на одређено време који више година, а неки и више од деценије, не могу да поправе свој радно-правни однос, већ је исти годинама константно неизвестан. Многи од ових државних службеника обављају изузетно сложене и важне послове у правосуђу Републике Србије, са великом пожртвовањем и трудом обављају своје послове и испуњавају све задате радне циљеве, али до данашњег дана се не решава њихов радно-правни статус, већ се наставља пракса у којој постоји стална опасност окончања њиховог радно-правни ангажмана. У појединим правосудним органима, ови службеници се запошљавају на један, два или три месеца, ређе на шест месеци или годину дана, или да повратка другог запосленог одсутног са рад из неког разлога. Из наведеног, јасно је да је овој категорији службеника материјална егзистенција дуже времена угрожена, да су стално под стресом због неизвесности око губљења радног места и продужења радног ангажмана, да никада не могу узети кредит или потврду или користити нека друга права која имају запослени на одређено време, да су често њихов рад на одређено време злоупотребљава од стране претпостављених, па стога апелујемо на Министарство правде да се више ангажује на „коначном“ решавању статуса запослених на одређено време.

V Проблем обрачуна  и исплате накнаде трошкова за исхрану у

 току рада и регреса за коришћење годишњег одмора у плати

правосудне администрације

            Овај Синдикат већ дужи низ година сматра да накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора морају бити јасно и одређено исказани и исплаћивани у одређеном износу линеарно за све запослене у правосудној администрацији. Наиме, одредбом чл.4 ст.1 и ст.3 Закона о државним службеницима је прописано да на права и дужности државних службеника и намештеника који нису уређени овим или посебним законом или другим прописима примењује се општи прописи о раду и посебан колективни уговор за државне органе. Како трошкови у вези са радом нису предвиђени Законом о државним службеницима и Законом о платама државних службеника, то питање напред наведених трошкова у вези са радом је прописано одредбама чл.118 ст.1 т.5 и т.6 Закона о раду. Сматрамо да сте ви као наш послодавац били дужни да донесете одлуку којом ћете утврдити тачан износ накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, да исте искажете у обрачунској листи запослених и исплаћујете их. Погрешан је став да се исти трошкови могу исплаћивати кроз основицу зараде. Наш став је поткрепљен и решењем Врховног касационог суда               Рев2 1618/2015 од 28.01.2016. године.

VI Побољшање материјалног положаја правосудне администрације

            Правосудна администрација је дужи низ година заостајала у висини плата у односу на остале буџетске кориснике па је тиме погоршан ионако тежак економски положај исте, a и ове године је правосудна админстрација добила минимално повећање плата, иако дужи низ година ради са смањеним бројем запослених и великим притиском, па предлажемо Министарству правде РС да предузме све неопходне радње како би у наредном периоду у значајнијој мери био поправљен материјални положај правосудне администрације, као и да предузме мере из своје надлежности везано за материјални положај запослених.

VII Учествовање репрезентативних синдиката у правосуђу Републике Србије у раду Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа

            Сматрамо да би репрезентативни синдикати својим учешћем допринели ефикаснијем и квалитетнијем раду Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа, па овим путем опет позивамо Министарство правде РС и Владу која доноси одлуку о саставу Комисије, да у рад Комисије за период од 2019. године укључе репрезентативне синдикате у правосуђу РС.

VIII Закључак

            Напомињемо, да је став СОПОС-а да преговорима са Министарством правде Републике Србије покушамо решити напред наведене проблеме правосудне админстрације и да је у обостраном интересу да се настави социјални дијалог и покуша разрешење проблема запослених, али да сходно одредби чл.63 ПКУ за државне органе, очекујемо недвосмислено обавештење или мишљење Министарства правде РС у року од 15 дана од подношења овог захтева о наведеним спорним питањима, или заказивање састанка на коме би се водила расправа о спорним питањима, а све како се не би даље одлагало решавање многобројних спорних питања, а од којег обавештења и поступања Министарства ће зависити наше даље радње.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.