Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ

  • 21 / Decembar 2018
ПРЕДЛОЗИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПКУ

Н А Ц Р Т

ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе

Члан 1.

            У члану 11. ПКУ додати нови став који би требао да буде први став и који ће гласити :

            „Запослени има право на дневни одмор у току рада у трајању од 30 минута“.

Члан 2.

            У члану 12. став 2. ПКУ  после речи „одмора“ додати речи : „или на образложени и основани писмени захтев запосленог, најкасније 15 радних дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора“. 

Члан 3.

            У члану 27 после става 2. додати нови став 3. који ће гласити :

            „ Послодавац је дужан да пре усвајања Предлога Закона о буџету за наредну годину, преговара и прибави писмено мишљење репрезентативних синдиката везано за висину плата и зараде запослених, односно основицу“.             

Члан 4.

            У члану 29. став 2. ПКУ изменити став 2. тако да сада гласи:

            „Основна плата запосленог одређује се множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату плате“.

            После става 2. додати два нова става који ће сада бити ства 3. и 4.

            „Коефицијент не садржи накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора“.

            „Накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора морају посебно бити исказани у новцу у обрачуну плате, односно зараде“.

            Досадашњи став 3.,4.,5. и 6. постају 5.,6.,7., и 8.

Члан 5.

            У члану 31. став 1. тачка 1 уместо процента „65%“  уписати   „70%“.

Члан 6.

            У члану 21. став 1. уместо процента „0,4“ уписати  „0,5“.

Члан 7.

            У члану 33. став 4. изменити исти став па после речи „годину“ уписати  „у најнижем износу од 1% месечног платног фонда за месец који претходи месецу за који се исплаћује плата“.

Члан 8.

            У члану 39. додати нови став који би требао да буде први став тако да гласи:

            „Рад на терену јесте рад који се по природи посла врши изван службених просторија, а на који се државни службеник или намештеник, по налогу овлашћеног лица, упућује да изврши службени посао”.

            Досадашњи став 1. постаје став 2.

Члан 9.

            У члану 43. став.1 тачка 8 након речи „статистике“ додати запету и уписати „а у случају рођења трећег детета запосленог и сваког наредног детета у висини две месечне просечне зараде“.

            У члану 43. став 2. уместо броја „60“ уписати број „30“.

Члан 10.

            У члану 46. став 1. избрисати реч „до“.

Члан 11.

              У члану 47. након става 1. уписати нови став који ће бити 2. став тако да гласи :

            „ Запосленом који је обављањем послова свог радног места допринео јачању угледа државног органа, учествовао у стварању иновација  или другог вида стваралаштва и који је у знатној мери допринео резултатима рада државног органа, руководилац органа може да додели посебно признање и годишњу у висини просечне децембарске зараде у Републици Србији без пореза и доприноса.“

            Досадашњи став 2. постаје став 3.

            У члану 47.  избрисати садашњи став 3.

Члан 12.

            У члану 51. изменити исти члан тако да уместо“Запосленој жени са дететом до 2 године живота“, тако да сада гласи :

            „Запосленом са дететом до 15 година живота“.

            Члан 13.

            У члану 53. став 1. уместо речи „трећине“ уписати реч „половине“.

Члан 14.

            У члану 56. додати нови став који ће сада бити 4. став и гласити:

            „Споразум се у року од 15 дана од дана потписивања доставља Влади Републике Србије и репрезентативним Синдикатима“.

Члан 15.

            У члану 63. став 1. изменити наведени члан тако што ће бити избрисано „који се не разматрају на Социјално-економском савету, а“.

            У члану 63. након 1.става додати став 2. тако да гласи :

            „Репрезентативни синдикати имају право на информисање од стране послодавца о пријему и престанку радног односа код послодавца у периоду од шест месеци, прековременом раду исплаћеном код пословца у периоду од шест месеци, о стању безбедности и здравља запослених на раду, исплаћеним просечним зарадама, као и о другим питањима од битног значаја за економски и социјални положај запослених“.

              У члану 63. став 2. изменити тако што ће се након речи „мишљење“ уписати реч „информација од битног занчаја за економски и социјални положај запослених“.

            Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 16.

            У члану 64. након става 1. додати нови став који ће гласити :

            „Послодавац не може предузимати радње којима се ограничавају или укидају утврђени услови за рад репрезентативног синдиката учесника у закључивању овог колективног уговора“.

            Досадашњи ставови 2. и 3. постају 3. и 4.

            У члану 64. став 1 тачка 6. изменити предметну тачку, па након речи „послодавца“ уписати запету и  „ а у време штрајка и на другим местима у складу са одлуком синдиката“.

Члан 17.

            У члану 67 став 2. изменити наведени став, избрисати тачку, уписати запету и „као и премештај у други државни орган или друго место или седиште државног органа“.

Члан 18.

            У члану 69 став 1. тачка 1, изменити наведену тачку, и након речи „преговарања“ уписати „ и за време преговора у поступку доношења закона и других прописа којима се уређују права запослених“.  

Члан 19.

            У делу 7. уписати нови члан који ће гласити :

 Награђивање намештеника одређивањем већег коефицијента

            „Намештеник остварује право на награђиавње по основу вредновања радне успешности сходном применом одредби о награђивању државних службеника“.

Члан 20.

            У делу 12. Друга примања уписати нови члан који ће гласити :

            „У случају смрти запосленог, која је наступила као последица повреде на раду или професионалног обољења, послодавац је дужан да обезбеди стипендију, за време редовног школовања деци запосленог у висини од најмање 3.000,00 динара“.

            „У случају смрти запосленог обезбеђују се трошкови боравка деце запосленог у предшколској установи“. 

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.