Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU

  • 15 / Avgust 2008

REGIONALNI ODBOR Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije, sa sedištem u Kragujevcu, koji je u svoju organizaciju već uključio: zlatiborski, raški, kraljevački, rasinski i šumadisjki Okrug u cilju ujedinjenja, radi zaštite socijalno ekonomskih interesa zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, KORISTI PRILIKU DA VAS INFORMIĹ E O SLEDEĆEM: REGIONALNI ODBOR JE KONSTITUISAN U KRAGUJEVCU. Prvo, da bi decentralizovao rukovodjenje sindikatom iz Beograda, koje kao takvo funkcioniše od 1945. godine, ali koje nije dalo pozitivne rezultate u pogledu zaštite socijalno ekonomskih prava radnika, već je na protiv, iznedrilo vrlo korumpirani rukovodeći kadar kojima je jedini cilj da ubiraju članarinu od koje mogu vrlo lepo da Ĺľive. Tako postavljena organizaciona struktura je dovela u pitanje funkcionisanje sindikalnog pokreta u Srbiji. I drugo, da bi uspostavio ravnopravnost u odlučivanju i zaštiti zaposlenih u Srbiji van Beograda i obezbedio najmanje jednak socijalno ekonomski status zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, sa zaposlenima u pravosudnim organima Beograda. Napominjemo da rukovodstva sindikata koji su centralizovani u Beogradu, sve češće ističu zahtev da zaposleni u pravosudnim organima u Beogradu treba da imaju platu veću za 62% u odnosu na zaposlene u pravosudnim organima u unutrašnjosti Srbije. Da bi zaposleni u pravosudnim organima Srbije, van Beograda, zadrĹľali jednak socijalno ekonomski status sa zaposlenima u pravosudnim organima Beograda, i ravnopravnost u pregovorima i odlučivanju, neophodno je statutarno i organizaciono povezivanje. REGIONALNI ODBOR U KRAGUJEVCU teritorijalno pokriva regiju koju će pokrivati Apelacioni sud sa sedištem u Kragujevcu, pa samim tim, svi pravosudni organi treba da budu sindikalno povezani preko Regionalnog odbora u Kragujevcu. Ne vidimo ni jedan razlog da se vaša Sindikalna organizacija ne priključi ovakvom načinu organizovanja i da svojim aktivnim učešem da lični doprinos vraćanju ustavnih i zakonskih prava zaposlenima u prvosudnim organima Srbije, koja su im perfidnom politikom Vlade i Zakonom o platama drĹľavnih sluĹľbenika i nameštenika koji se primenjuje od 01.01.2007. godine oduzeta. U protivnom, Vašim pasivnim odnosom samo dajete podršku izraubovanim, korumpiranim i centralizovanim sindikatima u Beogradu. Regionalni odbor u Kragujevcu, pripada Sindikatu organizacija pravosudnih organa Srbije, SOPOS-u, ali ima glavnu ulogu u pregovirima sa Ministarstvom pravde i odlučivanju po svim pitanjima koja su u interesu radnika. Bez obzira na vašu odluku, nemojte zaboraviti da su drĹľavni sluĹľbenici i nameštenici u pravosudnim organima Srbije, Zakonom o platama koji se primenjuje od 01.01.2007. godine, pretvoreni u eksploatisanu klasu. Pomenutim zakonom u pravosudje je uveden robovlasnički odnos. Kontakt telefon: 034-335-688 lok. 220 – mob: 063-10898-92

SOPOS © 2021. Sva prava zadržana.