Trg Vojvode Radomira Putnika 4, Kragujevac

Lat

Statut

Statut Sindikata Organizacije Pravosudnih Organa Srbije. Ovim Statutom bliže se uređuje način organizovanja, sadržaj i metod rada, prava i obaveze članova...

Pristupnica

Zaposleni u pravosudnim organima Republike Srbije postaju članovi sindikata učlanjenjem u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupnice, ...

ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

  • 23 / Avgust 2017
ЗАХТЕВ МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Данас је Министарству државне управе и локалне самоуправе, са наше стране упућен захтев за давање мишљења о обрачуну накнаде трошкова теренског додатка. Постоје категорије запослених, које по нашем мишљењу остварују право на поменути додатак чл. 39 ПКУ за државне органе. На задњем састанку у Министарству правде овај наш захтев је разматран, и дошло се до закључка да нам је за исплату поменутог додака потребно мишљење Министарства државне управе, имајући у виду различита тумачења члана   39 ПКУ. Наш захтев је следеће садржине:

Захтев за давање мишљења о обрачуну и исплати накнаде трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) у плати запослених  у правосудној администрацији

            Поштовани,

            Као репрезентативни синдикат у правосуђу Републике Србије, обраћамо Вам се да нам дате мишљења о обрачуну и исплати накнаде трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) запосленима у правосудној администрацији јер сматрамо да ова накнада мора бити јасно и одређено исказана и исплаћивана у складу са одредбом               чл.39 Посебног колективног уговора за државне органе и одредбе чл.43 и 44 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.   

            Наиме, одредбом чл.43 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника је прописано да рад на терену јесте рад који се по природи посла врши изван службених просторија, а на који се државни службеник или намештеник, по налогу овлашћеног лица, упућује да изврши службени посао, одредбом чл.44 ст.1 исте Уредбе да државном службенику и намештенику исплаћује се накнада трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% месечне зараде запосленог у РС, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате, а одредбом чл.39 ПКУ за државне органе да запослени има право на накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

            Пошто је правилницима  о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у правосудним органима прописано да судски извршитељ обавља послове принудног извршења у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу и у складу са Судским пословником поступа на терену ради вршења наведених послова, да обавља друге послове по налогу извршног судије, а да достављач врши доставу судских писмена странкама и другим учесницима у поступцима у складу са одредбама процесних закона, на одређеном реону, а по потреби и ван реона по налогу председника суда или управитеља судске писарнице, то се из наведеног јасно може утврдити да послови наведених запослених у правосудној администрацији, а можда и послови још ширег броја запослених у правосудној администрацији, представљају рад на терену, а сходно одредби чл.43 Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника и одредби                чл.39 ПКУ за државне органе.      

            Дакле, из свега напред наведеног, мишљења смо да је послодавац, овде Република Србија, дужна да напред наведеним запосленима у правосудној администрацији обрачуна у плати и исплати накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

            Стога Вам се обраћамо овим захтевом да нам у складу са одредбом 63 ПКУ за државне органе, у року од 15 дана од дана пријема овог захтева, као репрезентативном синдикату у правосуђу РС, доставите писмено обавештење или мишљење о примени напред наведених прописа, односно да ли је Република Србија, као послодавац, дужна да правосудној администрацији, и то најпре судским извршитељима и достављачима, обрачуна у плати и исплати накнаду трошкова рада и боравка на терену (теренски додатак) која износи 3% просечне месечне зараде запосленог у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате.

У Крагујевцу,

23.08.2017. године.

Главни одбор

SOPOS © 2020. Sva prava zadržana.